Live sex internet text chat - Noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi

Ang Noli Me Tangere ay kasalukuyang naghahanap ng mga volunteer artists na guguhit sa mga tagpo sa nobela ni Dr. Kung may talento kayo at gusto ninyong ipakita at ibahagi, mangyari po lamang na magiwan ng mensahe dito. Sinasampalatayanan kong gaya ng pagsampalataya sa Evangelio! ” ang sagot ni Padre Dámasong tumatawa, “nagsasalitâ kayo ng mga kahangalan! Sa ganya'y maraming sumulat ng mga dakílang libro!

Ang sinabi niya'y ukol sa mga ibang lupaíng sakop, na ang mga nananahan doo'y pawang sa lahì ring iyan! Itanong po ninyo kay Ginoong Laruja na nakakikílala rin sa lupaíng itó; itanong ninyo sa kanya kung may mga katulad ang kamangmangan at ang pagka “indolente” ng indio! Ni iba pang lalong napakasama ng asal na pinagkaratihan, ni iba pang lalong hindî marunong kumilala ng utang na loob! ” Biglang nawalâ ang katuwaan ni Padre Dámaso at tumigil ng pagtatawá sa tanóng na itong ang anyo'y totoong parang walang anó man at hindî sinásadyâ.

Nagpatuloy ng pananalitâ ang dominico na anaki'y lalong nagwáwalang bahálà:“Marahil nga'y nakapagpipighati ang iwan ang isáng bayang kinátahanan ng dalawampung taón at napagkikilalang tulad sa ábitong suot.

Sa ganáng akin lamang naman, dinaramdam kong iwan ang Camilíng, gayóng iilang buwan akóng nátira roon ...

nguni't yaó'y ginawâ ng mga púnò sa ikagagaling ng kapisanan ...

at sa ikágagaling ko namán.” Noon lamang ng gabíng iyón, tila totoong natilihan si Padre Dámaso. ” ang sagót na paangil at galit, at saka biglang nagpatinghigâ ng buong lakás sa hiligán ng sillón.

Di kaginsaginsa'y pinakabigyan-bigyan ng suntók ang palungán ng lamáy ng kanyáng sillón, huminga ng malakás at nagsalitâ:“May relihiyón ó wala, sa makatuwid baga'y ang mga kura'y may kalayâan ó walâ, napapahamak ang lupang itó! Sa pagkámanghâ ng nangasasalas ay nangagtinginan sa pulutóng na iyón: itinungháy ng dominico ang kanyáng ulo upang tingnán niya si Padre Dámaso sa ilalim ng kanyáng salamín sa mata.Tumigil na sandali ang dalawáng estrangherong nangagpapasyal, nangagtinginan, ipinakitang saglít ang kaniláng mga pangil; at pagdaka'y ipinagpatuloy uli ang kaniláng pagpaparoo't parito.“Masamâ ang loob dahiláng hindî ninyó binigyán ng Reverencia!” ang ibinulóng sa tainga ng binatang mapulá ang buhók ni G. “Anó pô bâ, ang ibig sabihin ng “kagalanggalang” ninyó? ” ang mga tanóng ng dominico at ng teniente, na iba't ibá ang taas ng boses.“Kayâ dumaráting dito ang lubháng maraming mga sakunâ!Tinatangkílik ng mga pinúnò ang mga ‘erehe’ laban sa mga ‘ministro’ ng Dios!

Tags: , ,